Privacy Policy

Privacy bij Het Nederlands Jachtmuseum (NJM)

NJM verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden jouw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met de door jouw verstrekte persoonsgegevens om. Hieronder staat wat je van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepassing

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van de door donateurs, relaties, deelnemers en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen na toestemming vanuit bezoek aan en gebruik van de website, social media-accounts van NJM of via geprinte mailings.

Gegevensverwerking

Wij houden een donateursadministratie bij, waarin naast de gegevens van onze donateurs en schenkers ook persoonsgegevens van relaties worden vastgelegd. Een relatie is een persoon die bekend is bij NJM (bijvoorbeeld door deelname aan een campagne, excursie, een nieuwsbriefabonnement of informatieaanvraag), maar geen donateur of schenker is. Persoonsgegevens van vrijwilligers leggen wij vast in de vrijwilligersadministratie.

NJM wordt voor een deel gefinancierd door vrijwillige financiële bijdrages (giften en schenkingen) van donateurs. Wij verzamelen na toestemming persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres) om onze achterban en andere betrokkenen te informeren over ons werk en de daarbij behorende acties en campagnes en de behaalde resultaten alsook voor marketingdoeleinden, zoals een gift- of upgradingsverzoek. 

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer een persoon zich aanmeldt als donateur of als vrijwilliger of wanneer iemand meedoet aan een van onze excursies, activiteiten of campagnes. Aanmeldingen gebeuren daarnaast ook per post of telefonisch. Financiële data en gegevens met betrekking tot een transactie, donatie, aankoop of betaling, worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie, schenking, aankoop etc.). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

De door ons bewaarde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is en dienen alleen voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn vastgelegd. Voor het verwijderen van persoonsgegevens uit onze administratie conformeren wij ons aan de wettelijk vastgelegde bewaartermijnen zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde wetgeving.

De persoonsgegevens kunnen voor een langere periode worden bewaard indien ze uitsluitend worden verwerkt voor archiveringsdoeleinden voor openbaar belang, voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden. Indien dit aan de orde is wordt altijd eerst bezien of kan worden volstaan met het anonimiseren van de gegevens. Deze verwerking is in overeenstemming met artikel 89 van de AVG.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over jou verzamelen of deze laten wijzigen of verwijderen. Gegevens laten aanpassen kan per email: info@nederlandsjachtmuseum.nl of telefonisch: (026) 339 74 06

Hier kun je ook terecht als je niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten.
NJM is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij jouw toegang mogen verlenen tot jouw persoonlijke gegevens in onze administratie. Je kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van jouw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de Secretaris van Het Nederlands Jachtmuseum Uiteraard vernietigen wij direct daarna deze kopie weer.

Deelname aan campagnes van NJM

Als je vermoedt dat jouw gegevens openbaar worden gemaakt door je deelname aan een van onze campagnes, excursies of activiteiten, neem dan contact met ons op per email: info@nederlandsjachtmuseum.nl of telefonisch: (026) 339 74 06.

E-mail

Wanneer je als abonnee van onze nieuwsbrief of als donateur of informatieaanvrager jouw e-mailadres aan NJM hebt verstrekt, word je per e-mail geïnformeerd over ons werk, om jouw steun te vragen voor acties, om jou op de hoogte te brengen van behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een bijdrage.

NJM maakt bij het verzenden van nieuwsbrieven via e-mail gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Dit doen we echter anoniem en niet op persoonsniveau.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven

Wil je minder of geen e-mail ontvangen? Dan kun je op elk moment afmelden voor deze e-mails via de afmeldmogelijkheid in elk bericht dat je ontvangt. Mocht dat niet lukken dan kun je contact opnemen per email: info@nederlandsjachtmuseum.nl of telefonisch: (026) 339 74 06.

Contact met donateurs en relaties

Nieuwe schenkers en donateurs ontvangen van NJM post waarin het donateurschap wordt bevestigd. We informeren schenkers en donateurs over campagnes, excursies en activiteiten via ons magazine, per e-mail, post, telefoon en/of sociale media.

NJM kan daarnaast telemarketing inzetten om donateurs en relaties te vragen ons te steunen met een (extra) gift en om hen eventueel te informeren over onze campagnes. NJM werkt hierbij binnen de wettelijke kaders van de Telecommunicatiewet en de GDPR. Indien er is aangegeven nooit meer gebeld te willen worden door NJM of geen post of email te willen ontvangen, dan verwerken we dit in onze administratie stoppen we deze activiteiten.

Contact met vrijwilligers

NJM informeert haar vrijwilligers via telefoon, post en e-mail over vrijwilligersactiviteiten, vrijwilligersbijeenkomsten en NJM. Je kunt jezelf als vrijwilliger afmelden voor deze informatie bij de het secretariaat van NJM.

Beeldopnames

Namens NJM wordt er gefotografeerd en/of gefilmd op voor de organisatie belangrijke (publieks)activiteiten. Het doel is om dit beeldmateriaal mogelijk te gebruiken voor de promotie van komende/vergelijkbare activiteiten en/of excursies of ter promotie van NJM in het algemeen.
Voorafgaand en tijdens de activiteit wordt het publiek zo goed mogelijk op de hoogte gebracht van de aanwezigheid van een fotograaf/filmer. Deze zal ook herkenbaar zijn als fotograaf/filmer van NJM. Voor zover mogelijk vraag hij of zij  (mondeling) toestemming om iemand herkenbaar in beeld te mogen brengen.

Beveiligen materiaal

De beelden worden aan NJM geleverd en op (interne) servers opgeslagen. NJM heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om deze beelden te beschermen tegen verlies en elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor de beelden alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de beelden alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Verwerkingstermijn

De termijn waarop de foto’s/video’s bruikbaar zijn voor promotie is 10 jaar. Als deze periode verstreken is, dan kunnen de foto’s/video’s voor een langere periode bewaard worden uitsluitend voor archiveringsdoeleinden voor openbaar belang of voor historisch – of wetenschappelijk onderzoek. Deze verwerking is in overeenstemming met artikel 89 van de AVG.

Toestemming wijzigen of intrekken

Je kunt op elk moment jouw toestemming voor het zichtbaar in beeld komen intrekken of wijzigen. Je kunt doorgeven per email: info@nederlandsjachtmuseum.nl of telefonisch: (026) 339 74 06.

Deze contactgegevens kun je ook gebruiken indien je per ongeluk herkenbaar in beeld gebracht bent en dit niet op prijs stelt.

Beveiliging

NJM heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

NJM gebruikt Secure Sockets Layer (SSL), een protocol dat privacy voor communicatie op het internet garandeert en dat is ontworpen om afluisteren, inmenging of vervalsing van berichten te voorkomen, om gevoelige informatie online te beschermen en gebruikersinformatie offline te beschermen.

NJM en andere websites

Op www.nederlandsjachtmuseum.nl tref je een aantal links aan naar andere websites. Het Nederlands Jachtmuseum draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang met jouw gegevens door die partijen. Lees hiervoor de privacyverklaring/privacystatement – indien aanwezig – van de site die je bezoekt.

Vragen over privacybeleid

NJM houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Bij vragen over dit beleid, kan contact worden opgenomen per email: info@nederlandsjachtmuseum.nl of telefonisch: (026) 339 74 06.

Privacybeleid Nederlands Jachtmuseum, versie 9 januari 2023

Het Nederlands Jachtmuseum is gehuisvest in Kasteel Doorwerth. De tentoonstellingen en publieksactiviteiten zijn onderdeel van de totale presentatie in het kasteel.